asp hit counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้
 
   
 
   
งาน PSUR BOOK FAIR ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส่วนทะเลแก้ว) ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2551นี้
.............................................................................
10 เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จเร็ว
และแรง
จิตวิญญาณ :มิติหนึ่งของการพยาบาล
อนาคตของประเทศไทย :หนังสือชุด สุ จิ ปุ ล
สร้างสันติภาพ :หนังสือชุด สุ จิ ปุ ลิ

   
เทพแห่งกาลเวลา (THE LORD OF TIME)
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทย
:การ์ตูนประวัติศาสตร์นานาประเทศแสนสนุก 
รู้ทันสันดาน TENSE
สร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน
คำพ่อสอน :ประมวลพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (ปกอ่อน)
199 เทคนิคใช้งาน NOTEBOOK
101 COOL SMARTPHONE TECHNIQUES: COVERS SERIES
60 PHONES FROM NOKIA, SAMSUNG, SIEMENS, PANA

 

 

 

 
 
 
 
 
ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500 โทร/แฟกซ์ (055)267010