ประวัติความเป็นมาของศูนย์หนังสือ
   ประวัติความเป็นมาของศูนย์หนังสือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงครามมีนโยบายจัดตั้งศูนย์หนังสือขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งโครงการ
ศูนย์หนังสือทะเลแก้วเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัpขึ้นเพื่อเป็นศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯให้บริการกับนักศึกษา
และคณาจารย์ข้าราชการพนักงานและประชาชนทั่วไปโดย
ศูนย์หนังสือทะเลแก้วฯจัดตั้งโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤจิกายน 2548 เป็นต้นมาวันที่เริ่ม
ดำเนินงานคือวันที่ 7 มกราคม 2549เป็นต้นมา
จนถึงทุกวันนก็นับว่าเปิดมาได้ประมาณ 3 ปี กับ 7เดือนแล้ว
   
   
   
   
   

 

 

 
 
 
 
 
ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500 โทร/แฟกซ์ (055)267010