ผู้ก่อตั้งศูนย์หนังสือทะเลแก้ว

ดร.สว่าง   ภูพัฒน์วิบูลย
ประธาน

 

  
ผ.ศ. ศิริสุภา เอมหยวก
รองประธาน
 
                     
่          ผ.ศ. สมศักดิ์ พงษ์เดช                       อ.พรรษพร ไชยปกรณ์
                         กรรมการ                                        กรรมการ
     
   
 
น.ส. จันทิมา จำปาเป็น
 
 
กรรมการ
 

 


นาย มนต์ชัย   สริยามาตร์
คณะกรรมการและเลขานุการ


นางสาว ณัฐิญาภรณ์   นักรำ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 
 
 
ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500 โทร/แฟกซ์ (055)267010