PSUR BOOK FAIR ครั้งที่ 1
...........................................................................
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500 โทร/แฟกซ์ (055)267010